zoomtext

ANBI en beleidsplan

De kerkelijke gemeente en de diaconie van de PGM zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Het motto voor het beleidsplan 2016-2020 luidt: Zichtbaar in de samenleving. Klik hier om het beleidsplan 2016-2020 te openen.

ANBI-verklaring van de Protestantse Gemeente Monnickendam.

ANBI-verklaring van de diaconie
Klik hier

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente· te Monnickendam
RSIN/Fiscaal nummer: 004411006
Website adres: www.pgmonnickendam.nl
E-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl
Adres: Graaf Willemlaan 1
Postcode: 1141 XA
Plaats: Monnickendam
Postadres: Graaf Willemlaan 1
Postcode: 1141 XA
Plaats: Monnickendam

De Protestantse gemeente te Monnickendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse gemeente Monnickendam komt voort uit een fusie per 1 januari 2007 van de Hervormde Gemeente (bestaande sinds 1572), de Evangelisch-Lutherse Gemeente (sinds 1636) en de Gereformeerde kerk (sinds 1889)

De gemeente kenmerkt zich door een open, hartelijk en gastvrije sfeer. Met deze overtuiging wordt gebouwd aan gemeenschap met God, elkaar en de samenleving. De gemeente is pluriform in opvatting en beleving. Pluriformiteit is een kracht waarvoor ruimte wordt gemaakt wordt

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Monnickendam

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt minimaal 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is in overeenstemming met haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Op de website www.pgmonnickendam.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.

Drie relaties bepalen de gemeente van Jezus Christus: allereerst de relatie met God (a), dan die met elkaar (b) en die met de samenleving om de gemeente heen (c). Een relatie is geen statische zaak: ze kan verflauwen, ze kan zich ook versterken en verdiepen.

In het beleid voor onze gemeente staan deze drie relaties ons steeds voor ogen. Natuurlijk kan geen ervan gemist worden. Wel kan de situatie erom vragen, dat tijdelijk een van de drie extra nadruk krijgt of het punt wordt van waaruit je naar de dingen kijkt.

Dat laatste is precies wat we in dit beleidsplan voor de komende vier jaar proberen te doen, als we het gemeente-zijn met nadruk gaan bezien vanuit de derde relatie: die met de samenleving om de gemeente heen.

Voor dit uitgangspunt is reden genoeg, alleen al gezien de onbekendheid van vele buitenstaanders met wat er in de kerk gebeurt, de afgenomen kennis van Bijbelse verhalen, en het imago van de Kerk dat verbetering behoeft. Een meer interne reden: het missionaire bewustzijn van onze eigen gemeente kan een impuls gebruiken!

Vandaar het voor dit beleidsplan gekozen motto: “Zichtbaar in de samenleving.”

Naar buiten
Diepste motief van de gemeente om naar buiten te treden is: het Evangelie uitdragen. Want de boodschap van Jezus Christus is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen het Goede Nieuws!

Je zou dat naar buiten treden als exclusieve taak en opdracht kunnen zien van een daartoe opgezette werkgroep, maar in dit beleidsplan doen we het anders. We bezien alle terreinen van ons gemeente-zijn op hun missionaire betekenis en mogelijkheden.

Binnen
Als hier alles naar buiten gericht lijkt, waarom dan toch ook nadenken over binnen?  Alleen al hier om: het meeste contact met buiten legt de gemeente, of ze het wil of niet, via haar leden. Hun menslievendheid  effent de weg, hun eventuele botheid werpt obstakels op. En dan dit vaak gehoorde euvel: komt er eens iemand nieuwsgierig in de Kerk, staat hij na afloop moederziel alleen.  

We stellen ons ten doel: te groeien in het bewustzijn, dat voor mensen buiten de kerk ieder van ons in persoon het geloof / de kerk kan vertegenwoordigen, en als gemeenschap naar anderen toe warmte en gastvrijheid uit te stralen, en hen te laten merken dat het geloof hun van harte gegund wordt.

Buiten
Zoals hierboven gezegd: of ze het wil of niet, gezocht en ongezocht treedt de kerk naar buiten. Allereerst in haar afzonderlijke leden, daarnaast in (mede) daartoe opgezette activiteiten, als ook via de bewust gezochte publiciteit.

We stellen ons ten doel om mee te denken over de naar buiten tredende kant van al onze kerkelijke activiteiten, en waar nodig en zinvol, missionaire activiteiten op te zetten.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Privacyverklaring PG Monnickendam

Per 25 mei 2018 is de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (=AVG) van kracht geworden. Deze verordening geldt voor de gehele Europese Unie en betreft de behandeling van persoonsgegevens, kortom ‘de privacy’. In Nederland vervangt deze AVG de bestaande wetgeving aangaande de behandeling van persoonsgegevens. Elke organisatie, onderneming, instelling alsook elk kerkgenootschap wordt geacht zich strikt aan de AVG te houden.
De afgelopen periode is een zogeheten privacy-verklaring voor de Protestantse Gemeente Monnickendam opgesteld, welke uiteraard gebaseerd is op de voornoemde AVG. Bij de opstelling daarvan is uitgegaan van het model dat de landelijke PKN daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2021 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype