zoomtext

Financiën en gebouwen

Het College van Kerkrentmeesters (= CvK) levert ondersteuning voor alle kerkelijke activiteiten door effectief en verantwoord beheer van de gebouwen en de financiën van de Protestantse Gemeente. Optimaal gebruik van de gebouwen voor de kerkelijke activiteiten en gebruik door derden zijn hierin uitgangspunt om tot een kostendekkende begroting te komen.

Het gebouwenbestand bestaat uit:

- Grote Kerk, de laat-gotische driebeukige hallenkerk, gelegen aan de oude stadsrand van Monnickendam.
Adres: De Zarken 2, 1141 BL   

- Lutherse Kerk, de uit het midden 18e eeuw daterende zaalkerk.
Adres: Zuideinde 39, 1141 VG
Het aangrenzende clubhuis bevindt zich op nummer 41.

- Opstandingskerk, kerkgebouw uit de jaren ’60 vorige eeuw, met veel multifunctionele ruimten en een aangrenzende kosterswoning.
Adres: Graaf Willemlaan 1, 1141 XA

- Weeshuis, renaissance-complex uit de 1e helft 17e eeuw.
Adres: Weezenland 16, 1141 BN

- Gebouw Samuël, verenigingsgebouw.
Adres: Kerkstraat 34, 1141 BJ

- Enige woningen, de meeste bewoond door aan de kerkgemeente verbonden functionarissen.

Vanzelfsprekend is het gebruik van de gebouwen voor de vele activiteiten van de Protestantse Gemeente en alles wat daartoe behoort van het eerste belang, daarnaast wordt gestreefd naar optimale verhuur aan derden gezien de kosten van de gebouwen.

Bijzondere aandacht heeft de noodzaak tot instandhouding van de drie rijksmonumenten, te weten de Grote Kerk, de Lutherse Kerk en het Weeshuis.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Vacature, voorzitter               
Chris Reijnders, secretaris                
Kees Ampt, penningmeester

Dirk Jan Rebel, Grote Kerk
Koos Broekzitter, Lutherse Kerk
Nico Oussoren, Opstandingskerk
Cor Roos, overige panden en bouwkundige zaken

Aan de Protestantse Gemeente zijn twee kosters in parttime dienstverband verbonden. De kosters beheren de betreffende gebouwen, verzorgen de logistieke begeleiding van de kerkdiensten en zijn actief inzake het gebruik van de gebouwen door derden.

Aanliggende activiteiten

Stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse Kerk
Deze stichting zet zich in voor de instandhouding van de monumentale Grote Kerk en de historische Lutherse Kerk. Met inzet van een grote groep vrijwilligers wordt een ruime openstelling van de Grote Kerk gerealiseerd. Evenzo wordt steun verleend om bepaalde voorzieningen te treffen.

-  PR-Commissie Grote Kerk
Deze commissie zet zich in voor het gebruik door derden van de Grote Kerk en richt zich daarbij in het bijzonder op de toeristische sector. De commissie werkt daartoe nauw samen met de voornoemde stichting.

- Werkgroep Beeld & Geluid
Dit uit deskundige vrijwilligers bestaande team, maakt het mogelijk dat kerkdiensten vanuit de Grote Kerk en de Opstandingskerk door de locale omroep PIM worden uitgezonden en ook in verzorgingscentrum Swaensborch kunnen worden meegemaakt. Veel inspanning wordt geleverd voor het optimaliseren van de technische systemen en, in goede samenwerking met omroep PIM, de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de uitzendingen.

Financiën en ANBI verklaring

Onder de directe verantwoordelijkheid van de penningmeester wordt gewerkt met twee separate exploitatierekeningen. De Diaconie valt hier zoals gebruikelijk volledig buiten en heeft geheel haar eigen administratie en verantwoording. De rekeningen van de Protestantse Gemeente betreffen enerzijds de kerkelijke activiteiten en anderzijds het beheer van de gebouwen en financiën. Op deze wijze bestaat adequaat inzicht in het financieel reilen en zeilen van de gemeentelijke activiteiten en van de gebouwen met alles wat daartoe behoort.
De begrotingen en jaarrekeningen worden (in verkorte vorm) in het Jaarverslag opgenomen dat aan de lidmaten ter hand wordt gesteld. Hier zijn ook bij opgenomen de balans ultimo het jaar (= de staat van bezittingen en schulden) alsmede een overzicht van de exploitatie van het onroerend goed. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond wordt een en ander nog nader gepresenteerd. Op deze wijze ontstaat voldoende transparantie en informatie naar de lidmaten toe.
Klik hier voor het overzicht van de laatste jaarrekeningen en de ANBI-gegevens van de PGM.

 

Adres en bankrekening:
College van Kerkrentmeesters
Dhr Chris Reijnders, secretaris
De Zarken 2, 1141 BL Monnickendam
E-mail: secr.kerkrentmeesters@pgmonnickendam.nl

Bankrekeningnummer:
NL18RABO 0342 881 442 t.n.v. Protestantse Gemeente Monnickendam

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2021 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype