zoomtext

Giften en Schenkingen

In de rubriek ‘Actie Kerkbalans’ op deze website leest u over de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de lidmaten aan de Protestantse Gemeente Monnickendam. Die vrijwillige bijdragen zijn de financiële basis om als kerkgemeente te kunnen bestaan. Daarnaast zijn allerlei giften en schenkingen mogelijk en uiteraard welkom!

Algemene bestemming

Giften en schenkingen kunnen aan onze gemeente worden voldaan. Als daar door de gever niet een specifieke bestemming aan verbonden is, worden de giften en schenkingen voor het algemene kerkelijke werk gebruikt. Dat wil dus zeggen voor de erediensten en andere diensten, voor het pastorale werk, de jeugd- en jongeren-activiteiten, de seniorenactiviteiten en de vele activiteiten van het ‘kerk-zijn in de samenleving’.

Specifieke bestemming

Aan de giften en schenkingen kan door de gever een specifieke bestemming worden verbonden. Daar wordt dan natuurlijk aan voldaan en zal de gever zo goed mogelijk worden geïnformeerd hoe dat zal zijn gerealiseerd.

Legaten

Een legaat betekent dat een iemand een bepaald bedrag aan onze gemeente nalaat. Dat kan in het betreffende testament zijn vastgelegd of op andere wijze zijn bepaald. Voor het legaat geldt ook weer wat hiervoor is beschreven over de bestemming. De betrokken nabestaande ontvangt schriftelijk bevestiging van de ontvangst van het legaat en eventueel nadere informatie.

In alle gevallen van giften en schenking worden de betrokkenen vanzelfsprekend schriftelijk hartelijk bedankt voor de steun aan de gemeente

Aftrekbaarheid bij belastingaangifte

De Protestantse Gemeente Monnickendam is een zogeheten ANBI-instelling (= Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie ook de rubriek ‘ANBI’ op deze website. Dit houdt in dat de wetgever het mogelijk heeft gemaakt dat de giften en schenkingen aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hierbij doen zich twee mogelijkheden voor: ‘de normale aftrekbaarheid onder voorwaarden’en de ‘volledige aftrekbaarheid bij de 5-jarige schenkingsovereenkomst’’. Dit wordt hierna beknopt toegelicht.

Normale aftrekbaarheid

Giften en schenkingen aan de ANBI, dus aan onze gemeente, zijn aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte onder de volgende voorwaarden: de drempel is 1% (minimaal € 60) van het zogeheten verzamelinkomen en het maximum is 10% van dat verzamelinkomen. Binnen deze grenzen is het dus aftrekbaar.
Het verzamelinkomen wordt ook wel het drempelinkomen genoemd en het betreft het totale inkomen over box 1, 2 en 3 bij elkaar.

Volledige aftrekbaarheid: 5-jarige schenkingsovereenkomst

De 5-jarige schenkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gever en onze gemeente waarin is vastgelegd dat de gever vijf jaren achter elkaar elk jaar een vast bedrag aan de gemeente schenkt. Deze vorm wordt vaak toegepast voor de ‘Actie Kerkbalans’, dus de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.
Voor de gever is het pluspunt de volledige aftrekbaarheid (dus geen grenzen) en voor onze gemeente is het voordeel dat op de langere termijn zicht is op inkomsten. Daarom wordt de 5-jarige schenkingsovereenkomst dan ook aanbevolen!

De procedure om deze overeenkomst af te sluiten is als volgt:

  • Betrokkene gaat naar de website van de Belastingdienst (en via de trefwoorden schenkingen en giften) kan men het formulier “Periodieke gift in geld” downloaden (in tweevoud).
  • Dit formulier kan betrokkene (in tweevoud) handgeschreven invullen: naam, adresgegevens, etc. en het bedrag dat men jaarlijks (dus vijf jaren lang) zal schenken, plus de ondertekening.
  • Dit ‘half ingevulde formulier’ (in tweevoud) af te geven aan penningmeester de heer Kees Ampt die de nodige gegevens voor de Protestantse Gemeente Monnickendam invult en ondertekent.
  • Betrokkene ontvangt één compleet ingevuld en ondertekend exemplaar retour, het andere exemplaar blijft in de kerkadministratie.
  • Jaarlijks maakt betrokkene het betreffende bedrag over naar de bankrekening van de gemeente onder vermelding van de overeenkomst (datum en nummer). Betrokkene kan dat in één keer doen of verdelen over bepaalde perioden, b.v. maandelijks.
  • Betrokkene kan het volledig betaalde bedrag op de belastingaangifte (in het jaar van betaling) als ‘periodieke gift aftrekken’.

Hierbij nog de volgende opmerkingen:

- De 5-jarige schenkingsovereenkomst wordt meestal toegepast voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (‘Actie Kerkbalans’) maar zo’n overeenkomst kan ook voor andere doeleinden binnen onze gemeente worden toegepast.
- Eén persoon (of familie) kan meerdere 5-jarige schenkingsovereenkomsten met (in dit geval) onze gemeente afsluiten.
- Indien men interesse heeft om zo’n overeenkomst af te sluiten, dan kan dit uiteraard goed worden besproken en kunnen eventuele vragen worden beantwoord.

Heeft u interesse in de 5-jarige schenkingsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Monnickendam? Laat het weten aan: secr.kerkrentmeesters@pgmonnickendam.nl
of neemt persoonlijk contact op met één van de kerkrentmeesters.
Dat geldt ook voor alle andere vormen van ‘giften en schenkingen’.

Bankrekening: NL18RABO 0342 8814 42

t.n.v. Protestantse Gemeente Monnickendam

 

Veel dank voor uw steun !!!

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Er zijn geen activiteiten rondom een jaarthema.

icon

Agenda

13 Aug. 2022
© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype