zoomtext

Pastoraat

Uitgangspunt: Omzien naar elkaar in lief en leed, elkaar kennen en gekend worden, elkaar bemoedigen in geloof. Onze gemeente kent diverse vormen van pastoraat, nodig om goede en gerichte zorg te dragen voor alle leden van de gemeente, in iedere situatie van het leven. Daarnaast willen we er ook zijn voor mensen die zomaar op onze weg komen.

Nieuwe opzet Pastoraat in september 2018 van start

Vanuit de wijkteams bestaat er zorg voor gemeenteleden. Zoals het op bezoek gaan bij lief en leed. Deze bezoeken zijn er mede op gericht dat waar nodig de juiste hulp of zorg geboden wordt.
Binnen de wijkteams zijn de talenten beschikbaar om die bezoeken heel goed en zinvol te doen verlopen. Er zijn bezoekers die op verzoek tot bijbellezing en/of gebed komen, die geloofs- en levensvragen kunnen bespreken, etc. Er zijn ook bezoekers die daar minder affiniteit mee hebben en weer andere accenten kunnen leggen. Zo werkt een ieder naar beste vermogen.
Op grond van contacten en gesprekken in de afgelopen twee jaren is het plan ontstaan naast de genoemde bezoekers een Pastoraalteam te formeren dat met een heldere opdracht en voorzien van de nodige kennis en ervaring waar nodig kan zorgen voor coördinatie en opvolging. De bezoekers blijven gewoon binnen de wijkteams hun werk doen.

Alle bezoekers binnen de wijkteams noemen wij bij elkaar het Bezoekteam. Binnen de wijkteams hebben zij vooral ook een signalerende functie. Bij geconstateerde problemen geven zij de signalen direct door aan de wijk-coördinator en/of aan de daarvoor aangewezen leden van het Pastoraalteam. Dergelijke meldingen en signaleringen worden door hen beoordeeld op mogelijke dan wel noodzakelijke opvolging. Binnen het Pastoraalteam zal een en ander dan zo nodig verder behandeld worden met ook de mogelijkheid tot doorwijzing naar professionele instanties.

Het nieuwe Pastoraalteam werkt centraal en is samengesteld uit gemeenteleden die, meestal vanuit hun professie en/of ervaring, beschikken over de kennis en ervaring hoe om te gaan met geloofskwesties, psychische problemen en andere situaties die nadere zorg vragen. Ook zal aandacht worden besteed aan eventueel gewenste training zowel voor het Bezoekteam als het Pastoraalteam.

Vanzelfsprekend zal in individuele gevallen zo nodig contact met de predikanten worden opgenomen en zal ook meer in ’t algemeen met hen een en ander worden afgestemd. Het nieuwe Pastoraalteam is als volgt samengesteld: Greetje Abma, Annelies Fortuin, Nanda Groenewold, Simone Uittenbogaard, Marieken Wattel, Marjan Bakker en Peter Bijl. De laatste twee genoemden zijn eindverantwoordelijk en als zodanig contactpersoon.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, dan bent u welkom bij de contactpersonen:

Peter Bijl             e-mail:  peterjanbijl59@gmail.com
Marjan Bakker   e-mail:   marjanvobak@gmail.com

Uiteraard zijn alle contacten, gesprekken, acties en handelingen in het kader van de pastorale zorg volstrekt vertrouwelijk en wordt daarbij de geldende wet- en regelgeving strikt in acht genomen.

Predikanten

Aan onze gemeente zijn twee predikanten verbonden. Hieronder  is aangegeven welke predikant aan welke wijk is verbonden. Ds. Baljet is fulltime werkzaam in Monnickendam, ds. Pettinga voor tweederde van zijn werktijd; voor éénderde is hij predikant van de Prot. Gemeente te Broek in Waterland. Voor dringende zaken kunt u uw wijkpredikant altijd bellen. Soms krijgt u de telefoonbeantwoorder; als u een bericht inspreekt, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. Eventueel kunt u contact opnemen met de andere predikant. Ook kunt u een e-mail sturen. 

ds. Eugène Baljet             Nwe Zijds Burgwal 39   655850
eugenebaljet@hotmail.com
wijken: Oranjewijk/Ringshemmen/’t Spil, Ooster Ee/Binnen- en Buitengouw, Buitengebieden

ds. Martien Pettinga         Julianalaan 11               06-44612737
mgpettinga@hetnet.nl
wijken: Oud Monnickendam, Markgouw, Swaensborch

Wijkteams

Onze gemeente is pastoraal verdeeld in vijf wijken (wijkteam 2/4 is een samenvoeging van twee vroegere wijkteams). Elke wijk heeft een wijkteam met een coördinator en pastorale- en diaconale medewerkers. Samen met de wijkpredikant dragen zij met alle wijkleden de onderlinge zorg.

Wijk 1: Oude Binnenstad
coördinator: Johan Mengers         653531         e-mail:  j.mengers@ziggo.nl

Wijk 2/4: Oranjewijk, Ringshemmen, 't Spil, Ooster Ee, Binnen- en Buitengouw
coördinator: Ineke Koops               651293         e-mail: koops2@xs4all.nl

Wijk 3: Markgouw
coördinator: Katie Abma                655977          e-mail: knabma@telfort.nl

Wijk 5: Swaensborch
coördinator: Greetje Abma            651397          e-mail:  hpabma@xs4all.nl

Wijk 6: Buitengebieden
coördinator: Fred Kamminga        685460          e-mail: fredpk@xs4all.nl

Wat te doen bij ....

Geboorte – het wordt op prijs gesteld dat ouders een kaartje sturen naar de wijkpredikant en de wijkcoördinator. Met de wijkpredikant kan, indien gewenst, een doopdienst worden afgesproken.

Huwelijk – het aanstaande paar neemt tijdig contact op met de wijkpredikant voor de huwelijksdienst en met de koster voor de beschikbaarheid van de kerkruimte.

Ziekenhuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld. Graag ook bericht als u weer thuiskomt of elders gaat revalideren.

Verpleeghuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld.

Overlijden – de familie licht zo spoedig mogelijk de wijkpredikant in of, als die niet bereikbaar is, de collega-predikant of de wijkcoördinator. Tijdstip van de uitvaartdienst gebeurt in overleg met de uitvaartzorg, predikant en koster.

Ziekenzalving

Onze gemeente kent de mogelijkheid van ziekenzalving. Gemeenteleden die ziek zijn kunnen deze (laten) aanvragen bij hun wijkpredikant, of via de wijkcoördinator of de wijkouderling. In overleg met de zieke, eventueel in samenspraak met familie en andere betrokkenen, wordt gezocht naar een passende vorm.

Pastorale team

Pastoraat is allereerst een taak door en voor de gehele gemeente. Waar dit niet toereikend is, bijvoorbeeld door specifieke problematiek of door de noodzaak van een langdurige begeleiding, komt naast en in samenwerking met de predikanten het pastorale team in beeld. De leden van dit team zijn door cursussen op pastoraal en/of psychologisch gebied toegerust voor deze taak. Zij bieden een luisterend oor.

Ook als er al sprake is van hulpverlening, blijven er soms levens-en geloofsvragen onbeantwoord en is er soms behoefte aan iemand die een stukje meeloopt in je leven en met je meedenkt.

Vertrouwensfunctie

Een ieder in de gemeente moet zich in vertrouwen kunnen uitspreken tegenover een ander, waarover dan ook. Er zijn meerdere vormen van communicatie met een vertrouwenspersoon/instantie mogelijk:
a.        de predikanten
b.        de voorzitter van de kerkenraad
c.         leden van het pastorale team
d.        alle ambtsdragers
e.        de classispredikant, als iemand gezocht wordt die op meer afstand staat van de plaatselijke gemeente
f.         een kerkelijke beroepsinstantie: via de classispredikant of rechtstreeks heeft ieder gemeentelid het recht om zich vertrouwelijk te wenden tot een kerkelijke beroepsinstantie
g.           meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR), voor adres zie: www.protestantsekerk.nl

Geestelijke verzorging Evean Swaensborch

Aan Evean Swaensborch is sinds oktober 2015 ds. Hanneke Keur verbonden als geestelijk verzorger. Zij is (parttime) in dienst van Evean, heeft een kerkelijke binding aan onze Protestantse Gemeente en is beschikbaar voor iedereen in Swaensborch (uitgezonderd de huisjes) die behoefte heeft aan een luisterend oor.

ds. Hanneke Keur         hkeur@evean.nl

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype