zoomtext

Vanwege de boekenmarkt in de Grote Kerk, is op deze zondag de morgendienst in de Opstandingskerk. Ook deze wordt uitgezonden door omroep Pim. De evangelielezing is Matteüs 20,1-16 over de werkers in de wijngaard.
Zonder werkers in de wijngaard gaat het ook in de christelijke gemeente niet. Van enkele van deze werkers nemen we, althans wat betreft hun inzet in en vanuit de kerkenraad, afscheid. We zijn blij, dat we een nieuwe kerkrentmeester in zijn taak kunnen bevestigen. Ook zal een diaken worden herbevestigd.
In deze dienst zullen enkel leden van de cantorij onder leiding van Wim Dijkstra vocaal meewerken: ook dat is een vorm van werken in de wijngaard.

Klik hier voor de liturgie van de dienst

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: Kerk in Actie - Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op. Hartelijk dank!
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/najaarsactie

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype