zoomtext

Diaconaat

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen is diaconaat de verantwoordelijkheid van de hele gemeente; de gemeente laat zo iets zien van Gods liefde door de naaste te dienen. De diakenen zijn de “aanvoerders” van het diaconale werk van de hele kerkelijke gemeente. De diaconie is vanouds een aanspreekpunt voor mensen in nood. We zijn als gemeente dienstbaar aan de naaste dichtbij en ver weg.
Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL89 RABO 0354 0554 37 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Monnickendam.

De diaconie ondersteunt het plaatselijke ouderenwerk, o.a. de SGOM, ouderensoos en Samen Eten. Daarnaast worden maandelijks giften gegeven aan tal van projecten ( plaatselijk, landelijk en wereldwijd ) die gericht zijn op steun aan de zwakkeren in de samenleving. Aan Kerk in Actie-projecten, zending (missionair) en zelfstandige stichtingen en organisaties worden financiële bijdragen gegeven. Bij rampen worden extra collectes gehouden of giften gegeven voor noodhulp. Zieken, jubilarissen en de 80+-ers ontvangen bloemen of een fruitmandje. Bij de geboorte van een kind ontvangen de ouders een kinderbijbel. De wijkteams hebben hierin een uitvoerende rol.

De diaconie probeert oog te hebben voor plaatselijke noden en roept alle gemeenteleden op een open oog te hebben voor de noden in hun omgeving. Het spreekt vanzelf dat dit niet per se gemeenteleden hoeft te betreffen! Voor het behandelen van individuele hulpvragen is een protocol opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alex Klok, voorzitter                0299-651443
e-mail: vz.diaconie@pgmonnickendam.nl

Bertine Willig, secretariaat               
e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl

Marjan Pronk, penningmeester       020-4038595
e-mail: pm.diaconie@pgmonnickendam.nl

ANBI verklaring

Klik hier voor de ANBI-verklaring van de diaconie.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype