Actie Kerkbalans

Kerkbalans is het financiële fundament onder de Protestantse Gemeente Monnickendam. Het betreft de vrijwillige bijdragen die de lidmaten van de gemeente jaarlijks geven. Deze bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Daarom wordt jaarlijks een beroep op alle lidmaten gedaan ruimhartig naar vermogen te geven.
Deze vrijwillige bijdragen worden uitsluitend gebruikt voor het daadwerkelijk ‘kerk-zijn’. Dus voor de kosten van de erediensten, de andere diensten, het pastorale werk, het jeugd- en jongerenwerk en de andere kerkelijke activiteiten.
De kosten van de gebouwen worden hier niet uit gefinancierd, dat gebeurt vanuit de inkomsten van het verhuren aan derden van de kerkgebouwen.
De Actie Kerkbalans vindt plaats in de maanden januari en februari en wordt georganiseerd door het team ‘Actie Kerkbalans’. 

Giften

Giften en schenkingen kunnen aan onze gemeente worden gedaan op bankrekening:
NL18RABO 0342 8814 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Monnickendam. Als er door de gever geen specifieke bestemming aan verbonden is, worden de giften en schenkingen voor het algemene kerkelijke werk gebruikt; d.w.z. voor de (ere)diensten, voor het pastorale werk, de jeugd- en jongerenactiviteiten, de seniorenactiviteiten en de vele activiteiten van het ‘kerk-zijn in de samenleving’.
Aan de giften en schenkingen kan door de gever een specifieke bestemming worden verbonden. Daar wordt dan natuurlijk aan voldaan en zal de gever zo goed mogelijk worden geïnformeerd hoe dat zal zijn gerealiseerd.

Een legaat betekent dat een iemand een bepaald bedrag aan onze gemeente nalaat. Dat kan in het betreffende testament zijn vastgelegd of op andere wijze zijn bepaald. Ook aan een legaat kan door de gever een bepaalde bestemming worden gegeven. De betrokken nabestaande ontvangt schriftelijk bevestiging van de ontvangst van het legaat en eventueel nadere informatie.